Tổ chức bộ máy của Trung tâm Tài nguyên thực vật

So do to chuc Trung tam TNTV