Bộ môn Quản lý ngân hàng gen

ĐT : (04)33656605, Email: quanlynhg@gmail.com

  1. Thông tin chung

Quyết định thành lập số 516 QĐ/KHNN-TCCB,ngày 15/6/2006 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

  • Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng bộ môn:       TS. Trần thị Thu Hoài

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Phùng Hà

  • Đội ngũ cán bộ: Bộ môn có 2 1 cán bộ, trong đó:

01 Tiến sỹ, 09 Thạc sỹ, 2 cử nhân, 04 Kỹ sư, 05 Kỹ thuật viên

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Lưu giữ exsitu quỹ gen tại Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia bao gồm Ngân hàng gen hạt giống, Ngân hàng gen đồng ruộng.

  1. Kết quả nổi bật

– Lưu giữ nguồn gen

Ngân hàng gen hạt đang lưu giữ 23.269 nguồn gen của trên 70 loài

Ngân hàng gen đồng ruộng đang lưu giữ 3.199 nguồn gen của trên 32 loài

– Một số nguồn gen được khai thác sử dụng hiệu quả:

Khoai lang rau: KLR1, KLR3, KLR5;

Khoai môn KMN1;

Khoai sọ KS4, KS5;

Lúa thơm LT3.

TT TNTV

Vũ Tú

Admin website Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *