Đánh giá sự ổn định đặc tính không hạt của các dòng cam sành không hạt được phát hiện tại tỉnh Hậu Giang

       Đề tài được thc hin nhm đánh giá sự ổn định đặc tính không ht ca các dòng cam Sành không ht được phát hin ti tnh Hu Giang, thế htháp thứ nht. Thí nghim được btrí theo ththc khi hoàn toàn ngu nhiên 1 nhân t, 10 nghim thc, 10 lp li, mi ln lp li 1 cây; nghim thc t1 đến 7 tương ng vi các dòng cam Sành không ht 1 đến 7, các nghim thc đối chng 8, 9, 10 ln lượt là cam Sành không ht LĐ6, có ht CS8 và có ht địa phương; vt liu thí nghim là các cây cam Sành 3 năm tui được tháp trên gc cam Mt, được trng gn vi các ging cam quýt khác (quýt Đường, cam Sành, cam Soàn). Mi cây thu 5 hoa tng giai đon hoa nvà 3 ngày sau khi hoa n; 5 trái thi đim 32 tun sau khi hoa n. Ni dung kho sát gm: Quá trình phát trin ca tiu noãn và đặc tính ht ca cam Sành không ht. Kết qucho thy: Ở giai đon hoa nvà 3 ngày sau khi hoa n, các dòng cam Sành không ht có số tiu noãn ít hơn (8,8-10,7 < 15,0-15,8 và 9,45-11,0 < 15,2-15,9), chiu dài tiu noãn nhhơn (184-227 µm < 205-301 µm và 244-279 µm < 340-349 µm), đường kính tiu noãn thp hơn (163-185 µm < 233-248 µm và 205-225 µm < 257-290 µm) so vi các dòng cam Sành đối chng. Các dòng cam Sành không ht có tiu noãn phát trin mun hơn các dòng cam Sành đối chng. Các dòng cam Sành không ht có tng sht ít hơn (0-1,7 ht) so vi cam Sành không ht LĐ6 (2,8 ht), có ht CS8 (12,8 ht) và có ht địa phương (9,0 ht). Đặc tính không ht và tiu noãn phát trin mun ca cam Sành không ht được phát hitnh Hu Giang, vn được duy trì thế htháp thnht.
       Tkhoá: Cam Sành, không ht, n định, tiu noãn, phát trin.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *