Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và khuyến khích đổi mới sáng tạo; trong đó lưu ý cơ chế bố trí vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ theo cơ chế quỹ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Văn bản số 690/TTg-KGVX yêu cầu các bộ, cơ

Xem thêm