Đánh giá thời vụ cấy, mức phân đạm và mật độ cấy đến canh tác giống lúa Tẻ mèo Sơn La

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của thời vụ cấy, mức phân đạm và mật độ cấy đến giống lúa Tẻ mèo Sơn La. Cụ thể, các công thức thời vụ cấy, mật độ trồng và mức phân đạm đã được thiết kế để theo dõi sinh trưởng và phát triển của giống lúa Tẻ mèo Sơn La trong vụ Mùa năm 2018 và vụ Mùa năm 2019. Kết quả cho thấy, thời vụ cấy của giống lúa Tẻ mèo Sơn La thích hợp từ ngày 04/07 đến 11/07, năng suất thực thu ổn định và ít bị nhiễm sâu bệnh hại chính. Tiếp theo, mật độ trồng tối ưu cho giống lúa Tẻ mèo Sơn La là 30 – 35 khóm/m2. Phân tích cho thấy mức phân đạm, bao gồm 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 70 kg N + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O cho 1 ha là tối ưu cho canh tác giống lúa Tẻ mèo Sơn La. Kết quả của nghiên cứu đã bổ sung những dữ liệu cần thiết nhằm hoàn thiện quy trình trồng cho giống lúa Tẻ mèo Sơn La.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.