Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến cây Đậu tương Cúc bóng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến cây đậu tương Cúc bóng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nhằm xác định được liều lượng và chủng loại phân bón phù hợp cho cây đậu tương địa phương này. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm riêng biệt, được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại, tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây đậu tương Cúc bóng. Kết quả nghiên cứu đã xác định được ảnh hưởng của lượng phân lân bón và một số loại phân hữu cơ đến chỉ số diện tích lá, khối lượng và số lượng nốt sần, khả năng tích lũy vật chất khô, tổng số quả trên cây và năng suất hạt của cây đậu tương Cúc bóng. Liều lượng phân lân bón cho năng suất thực thu cao là 60 kg P2O5/ha và phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh là phù hợp cho cây đậu tương Cúc bóng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa: Đậu tương Cúc bóng; Sinh trưởng; Phát triển; Phân bón; Thái Nguyên

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *