Kết quả bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật giai đoạn 2011 – 2015

Tài nguyên thực vật có vai trò quan trọng trong việc cung cấp vật liệu cho chọn tạo giống và các nguyên liện đầu vào cho nhiều ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, công tác bảo tồn tài nguyên thực vật đã đạt được một số thành tựu quan trọng, trong đó có thực hiện lưu giữ an toàn trên 38.344 mẫu giống của các loại cây trồng như nhóm hòa thảo, đậu đỗ, rau-rau gia vị, cây có củ, cây ăn quả, cây công nghiệp, hoa cây cảnh, nấm. Thu thập được 7.721 mẫu giống của trên 100 loài cây trồng trên cả nước, nhập nội được 231 nguồn gen. Nhân giống, đánh giá được 18.336 lượt mẫu giống. Cơ sở dữ liệu đang quản lý thống nhất 35.755 bản ghi dữ liệu đăng ký, lai lịch; 46.914 bản ghi dữ liệu mô tả, đánh giá ban đầu của 15.534 mẫu giống, cấp phát 7.038 lượt mẫu giống phục vụ công tác chọn tạo giống, nghiên cứu và giảng dạy. Công tác khai thác, sử dụng nguồn gen ngày càng được đẩy mạnh.

Xem báo cáo chi tiết Tại đây

Vũ Xuân Trường & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.