Kết quả tuyển chọn giống đậu tương thích hợp cho vụ đông và phát triển mô hình đậu tương ĐT26 trên đất lúa tại Hà Nội

     Mười ba giống đậu tương đã được đưa vào thử nghiệm tại các vùng đất khác nhau thuộc địa bàn Hà Nội trong vụ Đông là: ĐT26, ĐT22, ĐT51, D.147, ĐT30, ĐTR3, ĐVN6, ĐVN14, DT96, Đ8, Đ2101, đối chứng DT84 và DT90. Kết quả đã xác định được 3 giống: ĐT26, ĐT30 và ĐT51 có thời gian sinh trưởng trung bình (90 – 95 ngày), năng suất đạt từ 2,02 đến 2,37 tấn/ha, tăng so với đối chứng từ 21% đến 30%. Các giống đã tuyển chọn được có khả năng chống đổ tốt, thích hợp cho cơ cấu vụ Đông và phù hợp với điều kiện canh tác trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt là giống ĐT26 đã được nông dân Hà Nội chấp nhận và phát triển mở rộng mô hình tại một số huyện như Ba Vì và My Đức. Lợi nhuận trên 1 ha lãi từ 17,9 đến 19,9 triệu đồng, vượt đối chứng từ 4,7 đến 6,6 triệu đồng.

     Từ khóa: Giống đậu tương, tuyển chọn, năng suất, vụ Đông, Hà Nội

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *