Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tài nguyên thực vật

anh_nhg_

Trung tâm Tài nguyên thực vật được thành lập theo điểm ‘‘k’’ khoản ‘‘1’’, Điều 2 của Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tiền thân là Trung tâm Tài nguyên di truyền thực vật được thành lập năm 1996. Trung tâm là cơ quan sự nghiệp khoa học thuộc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chức năng

Nghiên cứu, điều tra, thu thập, bảo tồn, đánh giá, tư liệu hóa và khai thác, sử dụng tài nguyên di truyền thực vật.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án và kế hoạch nghiên cứu khoa học, kể cả nghiên cứu cơ bản và chuyển giao công nghệ nhằm:

– Duy trì và phát triển Ngân hàng gen thực vật quốc gia;

– Xây dựng giải pháp bảo tồn và khai thác sử dụng tài nguyên thực vật;

– Bảo tồn thông qua sử dụng tài nguyên thực vật, phát triển và duy trì các điểm bảo tồn insitu;

– Nghiên cứu đa dạng sinh học nông nghiệp và động thái biến động đa dạng thực vật.

2. Điều phối Mạng lưới Tài nguyên di truyền thực vật quốc gia.

3. Liên kết, hợp tác về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực với các tổ chức trong nước.

4. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, thông tin và trao đổi nguồn gen.

TT TNTV

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.