Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng hạt, tính kháng sâu bệnh và tính chịu hạn của các giống lúa nương

        Trong 4 giống lúa nương nghiên cứu có 3 giống Khẩu ký, Khẩu nẩm pua và Khẩu mang thuộc loài phụ indica và là lúa tẻ. Giống lúa Tan nương thuộc loài phụ japonica và là  lúa nếp. Hàm lượng amyloza của các giống Khấu ký, Khẩu nẩm pua, Tan nương và Khẩu mang lần lượt là 12,9%, 10,9%, 4,5% và 13%. Cả 4 giống đều có độ phân hủy kiềm cao, tương ứng với nhiệt độ hóa hồ thấp. Giống Tan nương và Khẩu mang có mùi thơm. Kết quả đánh giá tính kháng rầy nâu bằng lây nhiễm cho thấy giống Khẩu nẩm pua nhiễm nặng, ba giống còn lại kháng trung bình, trong khi đó với bệnh bạc lá thì giống Tan nương kháng cao và các giống còn lại kháng trung bình. Giống Khẩu mang chịu hạn tốt, ba giống Khẩu ký, Khẩu nẩm pua và Tan nương không chịu hạn.

Từ khóa: Lúa nương, loài phụ indica, japonica, amyloza, rầy nâu, bệnh bạc lá, chịu hạn

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.