Khảo sát một số đặc điểm sinh học liên quan đến đặc tính không hạt của cam soàn không hạt được phát hiện tại tỉnh Hậu Giang

       Đề tài được thc hin nhm xác định nguyên nhân không ht ca cá thcam Soàn được phát hin năm 2015 ti tnh Hu Giang. Bn kho sát được tiến hành trên cá thcam Soàn không ht và có ht (đối chng): (1) shu dc ca ht phn (nhum ht phn vi aceto-carmine 5%); (2) sphát trin ca tiu noãn ti thi đim hoa n; (3) sxut hin ca ng phn trong bu noãn khi được thphn bsung; (4) kho sát khnăng thtinh ca tiu noãn khi được thphn bsung. Kết qucho thy, (1) tlht phn được nhum màu vi aceto-carmine 5% ca cá thcam Soàn không ht thp hơn cam Soàn có ht (41,8% so vi 58,1%); (2) slượng tiu noãn là 9,07 và kích thước tiu noãn (chiu dài: 160 µm, chiu rng: 101 µm, tschiu dài/chiu rng: 1,60) tương đương vi cam Soàn có ht; (3) trong điu kin tthphn, thphn bổ sung cam Sành và thphn bsung cam Soàn có ht vào giai đon 3 ngày sau khi thphn, trên đầu nhy ca cá thcam Soàn không ht có slượng ng phn tương đồng nhau (tun t: 408, 328 và 433 ng phn) nhưng thp hơn nhiu so vi cá thcam Soàn có ht (tun t: 1.405, 1.101 và 1.507 ng phn). Vào giai đon 6 ngày sau khi thphn bng các phương pháp khác nhau (tự thphn, thphn bsung cam Sành và thphn bsung cam Soàn có ht) bu noãn ca cá thcam Soàn không ht có số ống phn tương đương nhau (ln lượt: 1,3, 0,7 và 1,3 ng phn) nhưng thp hơn rt nhiu so vi cá thcam Soàn có ht (ln lượt: 32,8, 28,0 và 31,8 ng phn). (4) cá thcam Soàn không ht, khi thphn bng các phương pháp khác nhau (tthphn, thụ phn bsung cam Sành và thphn bsung cam Soàn có ht) đều có tng s
ht ít (ln lượt: 2,13, 1,20 và 1,60 ht) và đặc bit tt ctrái đều có sht nhỏ hơn 5. Vì vy, nguyên nhân cho trái không ht cá thcam Soàn không hđược phát hin tnh Hu Giang có thlà do bt tương hp không hoàn toàn.

       Tkhóa: Cam Soàn, ng phn, Hu Giang, không ht, bt tương hp.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.