Triển khai kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2020

Ngày, 28/08/2020 Lãnh đạo Trung tâm Tài nguyên thực vật và Ban quản lý dự án “Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2020” đã đi kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện Nhiệm vụ “Khai thác phát triển nguồn gen rau địa phương phục vụ sản xuất” tại Tân Lạc, Hòa Bình. Đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên định kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá thực địa các Mô hình sản xuất

Đoàn kiểm tra tại Mô hình trồng Bí xanh (Pỉn xanh) Tân Lạc, Hòa Bình

Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với chủ nhiệm nhiệm vụ, thành viên nhóm thực hiện và đại diện đơn vị phối hợp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Lạc, Hòa Bình và một số điểm triển khai thí nghiệm; chủ nhiệm nhiệm vụ nêu những thuận lợi, khó khăn trong triển khai và phát triển sản phẩm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra đã có những đề xuất, kiến nghị đối với các đơn vị phối hợp, chủ nhiệm nhiệm vụ trong việc tiến hành các công việc cụ thể để triển khai dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Trung tâm cũng đề xuất địa phương tiếp nhận và cùng Trung tâm phát triển Bí xanh (Pỉn xanh) Tân Lạc, Hòa Bình thành nông sản đặc trưng của địa phương.

Kết luận tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị Đơn vị phối hợp, Chủ nhiệm nhiệm vụ luôn bám sát các nội dung thuyết minh để triển khai nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh những vấn đề vướng mắc cần đề xuất, phối hợp kịp thời với đơn vị chủ trì xử lý theo quy định.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.