Hội đồng khoa học Trung tâm Tài nguyên thực vật nhiệm kỳ 2014-2016

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN THỰC VẬT NHIỆM KỲ 2014-2016

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh

Hội đồng

1 PGS.TS Lã Tuấn Nghĩa Trung tâm TNTV Chủ tịch
2 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Hội Giống cây trồng Việt Nam Phó Chủ tịch
3 TS. Trần Danh Sửu Trung tâm TNTV Phó Chủ tịch
4 GS.VS.TSKH. Trần Đình Long Hội Giống cây trồng Việt Nam Uỷ viên
5 GS. TS. Vũ Mạnh Hải Viện KHNN VN Uỷ viên
6 GS.TS. Nguyễn Văn Tuất Viện KHNN VN Uỷ viên
7 GS.TSKH Trần Duy Quý Viện KHNN VN Uỷ viên
8 TS. Lê Khả Tường Trung tâm TNTV Uỷ viên
9 TS. Tạ Kim Bính Trung tâm TNTV Uỷ viên
10 TS. Nguyễn Khắc Quỳnh Trung tâm TNTV Uỷ viên
11 ThS. Vũ Linh Chi Trung tâm TNTV Uỷ viên
12 TS. Vũ Đăng Toàn Trung tâm TNTV Uỷ viên, Thư ký
13 KSC. Nguyễn Tiến Hưng Trung tâm TNTV Ủy viên
14 PGS.TS.Lưu Đàm Cư Viện Sinh thái TNSV Ủy viên
15 Th.S. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Bộ TNMT Ủy viên
16 PGS.TS.Khuất Đăng Long Viện Sinh thái TNSV Ủy viên
17 TS. Trần Thu Hoài Trung tâm TNTV Ủy viên
18 TS. Nguyễn Thị Tuyết Trung tâm TNTV Ủy viên
19 TS. Nguyễn Văn Liễu Bộ KHCN Ủy viên
20 TS. Nguyễn  Thị Thanh Thuỷ Bộ NN&PTNT Ủy viên
TT TNTV

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.