Bộ môn Quản lý Ngân hàng gen và Thông tin Tài nguyên thực vật

  1. Thông tin chung

Quyết định thành lập số 1241/QĐ-TTTN-TCCB ngày 09/9/2019 của Trung tâm Tài nguyên thực vật thành lập Bộ môn Quản lý Ngân hàng gen và Thông tin Tài nguyên thực vật

  • Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng Bộ môn:   TS. Trần Thị Thu Hoài

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Lê Thị Loan

Tổng số Cán bộ công nhân viên : 20 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sĩ, 13 Thạc sỹ, 6 Kỹ sư, Cử nhân.

2. Chức năng

Bộ môn Quản lý Ngân hàng gen và Thông tin Tài nguyên thực vật là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Tài nguyên thực vật. Bộ môn có chức năng quản lý, phát triển công tác bảo tồn ngoại vi (bảo tồn ex-situ) tài nguyên di truyền thực vật và hệ thống thống thông tin quỹ gen sinh vật

3. Nhiệm vụ

+ Lưu giữ ngoại vi (lưu giữ ex-situ) Tài nguyên thực vật;

+ Quản lý và phát triển Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài nguyên thực vật thuộc Hệ thống bảo tồn Tài nguyên di truyền thực vật Quốc gia;

+ Quản lý và phát triển Hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen sinh vật Quốc gia;

+ Nghiên cứu sức khỏe hạt giống phục vụ công tác bảo tồn và khai thác Tài nguyên thực vật;

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để tư liệu hóa nguồn gen;

+ Cấp phát vật liệu và thông tin nguồn gen thực vật phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, chọn tạo giống và các công tác khác;

+ Định danh loài và xây dựng bộ mẫu tiêu bản thực vật

+ Quản trị trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật; Thông tin, quản bá thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và khai thác nguồn gen thực vật;

+ Tham gia điều tra, thu thập nhập nội, nguồn gen và các hoạt động tư vấn, triển khai về Bảo tồn và Khai thác nguồn gen thực vật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân giao.

4. Địa chỉ liên hệ

Email: quanlynhg@gmail.com; dlieutntv@gmail.com

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.