Văn phòng Trung tâm

  1. Thông tin chung

Quyết định thành lập số 1239/QĐ-TTTN-TCCB ngày 09/9/2019 của Trung tâm Tài nguyên thực vật về việc thành lập Văn phòng Trung tâm

  • Lãnh đạo đơn vị:

Chánh Văn phòng:   Ông Vũ Xuân Trường

Phó Chánh văn phòng:

Ông Trần Trí Hậu

Bà Đinh Thị Ngân

Tổng số Cán bộ công nhân viên: 15 cán bộ, trong đó có 02 Thạc sỹ, 10 Kỹ sư, Cử nhân, 01 Kỹ thuật viên, 01 Lái xe cơ quan

2. Chức năng

Văn phòng Trung tâm là một đơn vị thuộc Trung tâm Tài nguyên thực vật có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị, xây dựng cơ bản; công tác tài chính, kế toán và tài sản của Trung tâm theo quy định.

3. Nhiệm vụ

+ Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng, đào tạo, sắp xếp tổ chức, nhân sự, điều động, bổ nhiệm, luôn chuyển cán bộ.v.v.;

+ Thực hiện công tác lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách của cán bộ viên chức theo quy định;

+ Công tác văn thư, bảo vệ an ninh trật tự, dân quân tự vệ, quan hệ với địa phương và các cơ quan liên quan, quản lý, sử dụng phương tiện, công tác văn phòng, hội nghị, điện, nước, vệ sinh và cảnh quan trong cơ quan.v.v.;

+ Công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai; vận hành hệ thống điện, nước, thiết bị: Đặc biệt với hệ thống kho lạnh;

+ Thẩm định văn bản, đảm bảo các yêu cầu về hồ sơ, thể thức, thủ tục, tính hợp pháp của văn bản do Trung tâm phát hành theo quy định;

+ Quản lý đất đai, nhà cửa, tài sản, mua sắm, quản lý trang thiết bị văn phòng, vật tư và các tài sản khác của cơ quan.v.v.;

+ Tổ chức thực hiện, theo dõi, quản lý công tác xây dựng cơ bản;

+ Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, lập dự toán, quản lý việc sử dụng nguồn kinh phí do Trung tâm quản lý;

+ Quản lý, theo dõi, kiểm soát việc chấp hành dự toán thu – chi, thanh quyết toán nguồn kinh phí do Trung tâm quản lý;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân giao.

4. Địa chỉ liên hệ

Email: hanhchinhtntv@gmail.com

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.