Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

1. Thông tin chung

       Quyết định thành lập số 511 QĐ/KHNN-TCCB, ngày 15/6/2006 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

  • Lãnh đạo đơn vị:

Phó Trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Nga

Tổng số Cán bộ, nhân viên: 05 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sỹ, 04 Thạc sỹ

2.  Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm định hướng nghiên cứu Khoa học công nghệ, quản lý và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu trong nước và hợp tác quốc tế do Giám đốc giao.

Phòng là đầu mối về thông tin và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

3. Địa chỉ liên hệ

ĐT: (024)33216233

Email: Pkhoahoc.tntv@gmail.com

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.