Ban Giám đốc

Phó Giám giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Kiêm Giám đốc Trung tâm: GS.TS Phạm Văn Toản
Phó Giám đốc: TS. Vũ Linh Chi
Email: vlinhchi@yahoo.com/vulinhchiprc@gmail.com
Anh sep CuongPhó Giám đốc: TS. Phạm Hùng Cương
Email:  phamhungcuongvn@gmail.com

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.