Kết quả nghiên cứu xác định mật độ trồng thích hợp cho giống chanh leo Đài Nông 1 tại Thanh Hóa

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định được mật độ trồng thích hợp cho giống chanh leo Đài Nông 1 trồng tại Thanh Hóa. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ gồm 4 công thức, 3 lần nhắc tại 2 địa điểm trong 2 vụ: vụ thu đông 2019 và vụ xuân năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại Thanh Hóa giống chanh leo Đài Nông 1 được trồng ở mật độ 500 cây/ha có các chỉ tiêu sinh trưởng tốt, tổng thời gian sinh trưởng ngắn, mức độ nhiễm sâu, bênh thấp; tại vụ thu đông có tổng số cành đạt 183,9 cành – 190,0 cành, tổng thời gian sinh trưởng dao động 230 – 233 ngày, khả năng nhiễm sâu, bệnh ở mức trung bình, điểm 0-3 điểm. Tại vụ xuân có tổng số cành đạt 192,2 – 197,5 cành/cây, tổng thời gian sinh trưởng dao động 213 – 215 ngày, mức nhiễm sâu, bệnh trung bình, điểm 0 – 3 điểm. Năng suất thực thu cây chanh leo Đài Nông 1 ở mật độ 900 cây/ha lớn nhất đạt 34,59 – 36,55 tấn/ha, trong đó vụ thu đông đạt 34,59 – 35,10 tấn/ha và vụ xuân đạt 35,63 – 36,55 tấn/ha. Tỷ suất lợi nhuận cận biên MBCR cho thấy: mật độ trồng từ 700 – 900 cây/ha có MBCR>2, người sản xuất có thể áp dụng do lãi thuần ở các mật độ trồng này có ý nghĩa.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.