Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

       Ngày 12/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

       Nghị định số 59/2017/NĐ-CP (Nghị định) quy định về việc quản lý hoạt động tiếp cận để sử dụng và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiếp cận để sử dụng nguồn gen nhằm mục đích nghiên cứu hoặc phát triển sản phẩm thương mại ở Việt Nam.

       Theo Nghị định, Nhà nước Việt Nam thực hiện chủ quyền đối với toàn bộ nguồn gen trên phạm vi cả nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động tiếp cận nguồn gen khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép.

       Việc chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen phải đảm bảo công bằng, hợp lý giữa các bên có liên quan và góp phần quản lý hiệu quả tài nguyên sinh học, thúc đẩy các quá trình nghiên cứu khoa học và thương mại hóa nguồn gen, chú trọng đến vai trò của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền.

       Đối với việc cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép tiếp cận nguồn gen, Nghị định quy định rõ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 2 cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen; yêu cầu đối với đối tượng đăng ký và đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen; các biểu mẫu, hồ sơ cần thiết đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen, gia hạn, thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen.

       Nghị định cũng quy định loại hình, cách thức chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; cách thức đăng tải thông tin và báo cáo kết quả thực hiện việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

       Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Xem bản đầy đủ Nghị định số 59/2017/NĐ-CP: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *