Ảnh hưởng của nông độ và thời gian xử lý khí Ethylene đến chất lượng và thời gian chin quả chuối tiêu hồng

Trong nghiên cứu này, tiến hành quá trình rấm chín quả chuối tiêu Hồng bằng sử dụng khí ethylene ngoại sinh với mục đích xác định được nồng độ và thời gian xử lý thích hợp nhằm tăng hiệu quả và chất lượng quả chuối khi chín. Quả chuối tiêu hồng được thu hoạch ở độ chín thích hợp, sau đó được rấm chín bằng ethylene ngoại sinh ở các nồng độ khác nhau (80 ppm, 100 ppm và 120 ppm) với các thời gian xử lý là 18 giờ, 24 giờ và 30 giờ ở nhiệt độ 16oC, sau đó lưu kho ở nhiệt độ 16oC, độ ẩm 90 – 95% cho đến khi đạt độ chín ở mức 5. Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu chất lượng quả chuối và thời gian chín đã xác định được nồng độ xử lý khí ethylene thích hợp là 100 – 120 ppm với thời gian xử lý là 24 giờ ở nhiệt độ 16oC. Ở điều kiện này cho chất lượng chuối tiêu Hồng sau quá trình rấm chín là tốt nhất.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *