Kết quả khai thác, phát triển nguồn gen tại Trung tâm Tài nguyên thực vật giai đoạn 2005-2015

       Khai thác phát triển nguồn gen là một trong những chức năng quan trọng của Trung tâm tài nguyên thực vật. Thông qua quá trình mô tả, đánh giá đặc điểm nông sinh học, hầu hết các nguồn gen đã được tư liệu hóa, là cơ sở định hướng cho công tác khai thác, sử dụng và phát triển nguồn gen. Thực hiện nhiệm vụ này, trong giai đoạn 2005-2015, bên cạnh công tác tư vấn, chuyển giao và chia sẻ nguồn gen cho các cơ quan nghiên cứu chọn tạo giống, Trung tâm đã tiến hành nghiên cứu, khai thác trên nhiều nhóm cây trồng nông nghiệp đang bảo tồn, lưu giữ tại ngân hàng gen cây trồng quốc gia. Trong đó nhóm cây hòa thảo, đậu đỗ, rau gia vị và cây ăn quả đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đặc biệt các giống lúa thơm LT3, LH12, lúa nương Khẩu Ký, khoai sọ KS5, KS4, cải ngồng Lạng Sơn, đậu tương Lạng Sơn, giống vừng VĐ11, V36, giống gừng G10, giống nghệ N8, giống bưởi đường Hiệp và bưởi Quế Dương đã được nghiên cứu tuyển chọn, khai thác và hoàn thiện quy trình canh tác. Hầu hết các nguồn gen sau khai thác đã phát triển mở rộng và góp phần nâng cao hiệu quả canh tác cho nhiều địa phương, đặc biệt là những vùng, những địa phương đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Chi tiết: xem tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.