Một số thành tựu hợp tác quốc tế của Trung tâm Tài nguyên thực vật giai đoạn 1996-2015

       Hợp tác quốc tế là cầu nối, kênh dẫn không thể thiếu được đối với hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam với thế giới. Nhận rõ tiềm năng và lợi thế trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên thực vật (TNDTTV), Trung tâm Tài nguyên thực vật (Trung tâm) đã và đang đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức đa và song phương trên thế giới như Tổ chức Đa dạng sinh học Quốc tế (Bioversity International), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp Quốc (FAO), Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), Trung tâm Nghiên cứu phát triển rau màu châu Á (AVRDC), Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT), Tổ chức liên minh chống đói nghèo quốc tế (OXFAM), Tổ chức Nâng cao năng lực cộng đồng khu vực Đông Nam Á (SEARICE), Quỹ niềm tin đa dạng sinh học quốc tế (CROP BIODIVERSITY TRUST), các viện, trung tâm nghiên cứu quốc gia như Viện Nghiên cứu sinh học nông nghiệp quốc gia Nhật Bản (NIAS), Trung tâm Lưu giữ tài nguyên di truyền quốc gia Mỹ, Vườn thực vật Hoàng gia Anh (KEW) v.v

       Hợp tác quốc tế trong những năm qua có ý nghĩa rất lớn đối với Trung tâm tài nguyên thực vật.Thông qua các dự án hợp tác quốc tế đã có hơn 4.000 nguồn gen cây trồng được thu thập, nhiều nguồn gen được đánh giá, hàng trăm lượt cán bộ khoa học của Trung tâm được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về bảo tồn TNDTTV ở trong và ngoài nước. Nhiều dự án hợp tác quốc tế đã trang bị nhiều cơ cở vật chất cho Trung tâm, qua đó đã nâng cao được năng lực nghiên cứu của Trung tâm đặc biệt ở giai đoạn đầu khi Trung tâm mới được thành lập. Thêm vào đó, thông qua các cuộc Hội thảo Quốc tế các cán bộ khoa học trong Trung tâm có điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, nâng cao vị thế của Trung tâm với bạn bè quốc tế, đồng thời làm giàu thêm kiến thức chuyên môn của mình. Kế thừa các thành tựu về hợp tác quốc tế đã đạt được trong 20 năm qua, cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ Trung tâm, Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu của Trung tâm sẽ góp phần bảo tồn an toàn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây trồng nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc.

Chi tiết: xem tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.