Kết quả tuyển chọn bộ giống đậu xanh chịu hạn cho vùng đồng bằng sông Hồng

       Đậu xanh là một thực phẩm cân đối, dễ tiêu phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, do đó đây là một nguyên liệu quan trọng trong công nghệ sản xuất thực phẩm ở nước ta cũng như ở nhiều nước trên thế giới (Trần Đình Long và CS, 1998). Vì vậy sản xuất đậu xanh đã và đang được khuyến cáo phát triển ở nhiều vùng trong cả nước đặc biệt là những vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và những vùng nông nghiệp nước trời. Vùng đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH) có quy mô trên 700 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, song vẫn còn khá nhiều diện tích không chủ động tưới tiêu. Do đó ĐBSH đã và đang thực hiện chủ trương phát triển đa dạng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đậu xanh là một trong những cây họ đậu phổ biến, có giá trị dinh dưỡng và thương mại cao, có vai trò quan trọng trong hệ thống luân, xen canh, tăng vụ, cải tạo và làm tốt đất (Jiang và CS, 2001). Tuy nhiên sản xuất đậu xanh ở ĐBSH còn nhiều hạn chế về năng suất, chất lượng, chưa tương xứng với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng. Vì vậy việc tuyển chọn bộ giống đậu xanh chịu hạn có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm cung cấp nguồn vật liệu phục vụ nghiên cứu tuyển chọn giống đậu xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, từng bước xây dựng hệ thống canh tác nông nghiệp bền vững ở ĐBSH.

Chi tiết: xem tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.