Đặc điểm nông học và đa dạng di truyền của nguồn vật liệu đậu xanh (Vigna radiate (L.) Wilczek)

       Nghiên cứu này đánh giá đa dạng di truyền của 30 mẫu giống đậu xanh sử dụng các tính trạng số lượng liên quan đến thời gian sinh trưởng, đặc điểm sinh trưởng phát triển và 10 chỉ thị SSR. Ngoài ra, 30 mẫu giống đậu xanh được đánh giá và so sánh ở các đặc điểm nông sinh học quan trọng trên đồng ruộng trong vụ xuân và vụ hè năm 2016. Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 2 lần lặp lại. Kết quả cho thấy sử dụng cả tính trạng số lượng và chỉ thị đã phân nhóm 30 mẫu giống đậu xanh thành 5 và 4 nhóm tương ứng với hệ số tương đồng 0,06-0,31 và 0,62-0,91 tương ứng. Đánh giá đồng ruộng cho thấy thời gian sinh trưởng của các mẫu giống ngắn, khoảng 60-89 ngày. 5 mẫu giống, gồm 4249, 4476, HMB0025, 12200 và 14041 có tiềm năng sự dụng làm giống hoặc làm vật liệu trong chọn tạo giống năng suất cao.

       Từ khóa: Đậu xanh, đa dạng di truyền, chỉ thị SSR markers, tính trạng số lượng, năng suất.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.