Diễn biến độ lạnh (CU) trong mối quan hệ với phát triển cây ăn quả ôn đới ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Bài báo tiến hành nghiên cứu tác động của điều kiện thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu với trọng tâm là giá trị độ lạnh hàng năm đến sản xuất cây ăn quả ôn đới vùng miền núi phía Bắc Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện dưới dạng điều tra cơ bản sử dụng phương pháp chồng ghép các bản đồ thích nghi cùng với các kỹ thuật đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA), phỏng vấn người thạo tin (KIP), hệ thống thông tin địa lý (GIS). Kết quả phân tích cho thấy: Giá trị độ lạnh tính theo năm trong hai thập kỷ gần đây thay đổi không đáng kể, liên quan mật thiết đến hiện trạng phân bố cây ăn quả ôn đới ở các tỉnh miền núi phía Bắc và đây cũng chính là yếu tố cơ bản để hoạch định chiến lược phát triển cho từng địa phương.

Từ khóa: Cây ăn quả ôn đới, độ lạnh, miền núi phía Bắc Việt Nam

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.