Chất lượng hạt giống lúa do nông dân tự để giống tại huyện Chợ Mới, An Giang

Nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm trường Đại học An Giang trên các mẫu giống lúa thu thập ở nông hộ – là lúa do nông dân thu hoạch và trữ lại một phần để gieo trồng cho vụ tiếp theo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá chất lượng của hạt giống lúa do nông dân tự sản xuất. Kết quả thí nghiệm cho thấy phần lớn lúa giống thu ở nông hộ có tỉ lệ hạt lẫn tương đối cao (7,25 – 15,25%); tỉ lệ hạt chắc tương đối thấp (91,0 – 96,5%); sức nảy mầm (77,5 – 88,75%) và tỉ lệ cây mầm khỏe (74,25 – 86,75%) thấp hơn so với giống xác nhận (95,25%, 92,25%). Giống lúa thu thập ở các nông hộ có tỉ lệ hạt nhiễm nấm bệnh rất cao (85,83% – 96,88%). Kết quả cũng ghi nhận có 12 loại nấm tồn tại trên lúa giống ở nông hộ gồm: Alternaria padwickii, Rhizoctonia solani, Aspergillus oryzae, Bipolaris oryzae, Cercospora janseana, Curvularia lunata, Fusarium moniliforme, Pyricularia oryzae, Sarocladium oryzae, Tilletia barclayana, Fusarium graminearum và Ustilaginoides virens.

Từ khóa: cây lúa; hạt giống lúa; chất lượng; nấm bệnh

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.