Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài Gừng nhọn ở Việt Nam

Gừng (Zingiber Mill.) là một chi thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) được tìm thấy nhiều ở châu Á. Trong nghiên cứu này mẫu thân rễ loài Gừng nhọn (Zingiber acuminatum Val.) được thu thập ở Vườn Quốc gia Bạch Mã vào năm 2019 nhằm xác định thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài này. Kết quả phân tích định tính thân rễ Z. acuminatum có chứa các nhóm chất quan trọng như saponin, flavonoid, cuomarin, tanin, đường khử tự do và acid hữu cơ. Phân tích sắc ký khí khối phổ (GC/MS) cho thấy thành phần hóa học gồm 19 chất chính, trong đó có 5 thành phần chiếm tỷ lệ phần trăm lớn gồm: bornyl acetat (27,26%), humulene (24,23%), β-pinene (12,61%), endo-borneol (11,36%) và D-Limonene (5,04%). Cao chiết methanol của thân rễ Z. acuminatum có khả năng kháng oxy hóa cao, đó là khử gốc tự do 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) cao, giá trị IC50 là 331.0 µg/mL. Trong khi đó, cao chiết nước của thân rễ Z. acuminatum không cho thấy hoạt tính này. Dựa theo phương trình đường chuẩn (y = 0,937x + 0,025, R2 = 0,999) đã xác định được hàm lượng polyphenol tổng số trong cao methanol là 1,92% và trong cao nước 1,03%. Từ kết quả trên cho thấy, loài Z. acuminatum có tiềm năng sử dụng làm thuốc dược liệu, tuy nhiên cần nhiều nghiên cứu khác sâu hơn về loài dược liệu này.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.