Nghiên cứu ảnh hưởng một số loại phân bón lá đến năng suất, chất lượng quả cam canh trên địa bàn Hà Nội

Cam Canh trồng tại Hà Nội cho thu nhập cao nhưng quả dễ bị rụng, nứt, khô xốp, vị nhạt, ảnh hưởng năng suất và chất lượng sản phẩm mà nguyên nhân chính là do thiếu chất dinh dưỡng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 loại phân bón lá Grow More 20-20-20 + TE, Yogen NO2 30-10-10, Komix BFC 201, Thiên Nông 20-10-10 đều có tác dụng làm tăng tỷ lệ đậu quả, tăng số quả/cây, cải thiện hàm lượng đường tổng số, vitamin C, độ brix. Trong đó, Grow More (CT2) cho kết quả tốt nhất cả về năng suất (357 – 377 quả/cây; năng suất 24,34 – 25,05 kg/cây), hàm lượng (vitamin C 154 mg/kg, độ brix 11,5%). Các chủng loại phân bón lá đều làm tăng năng suất so với đối chứng có ý nghĩa ở mức p = 0,95 (tăng từ 3,23 đến 6,25 kg/cây) với độ biến động từ 5,6 – 7,6%.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.