Kết quả đánh giá và chọn lọc các dòng/giống cà phê vối chất lượng cao

Ba giống cà phê vối thương mại gồm TR9, TR11, TR15 và 04 dòng cà phê vối tuyển chọn trong sản xuất gồm Xanh Lùn, Hữu Thiên, Dây TT và EaTar được đánh giá và kết luận là những dòng/giống có năng suất cao, chất lượng tốt (chất lượng thử nếm đạt > 80/100 điểm theo tiêu chuẩn SCAA) và có thể khuyến cáo nhân rộng ra sản xuất tại các vùng canh tác cà phê vối của các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, 9 dòng cà phê vối triển vọng từ nguồn vật liệu khởi đầu và lai tạo gồm: Quý H27C10, Đức H10C4, Long H8C2, TTGL H4C8 và Hợi H6C23, LN2-H24C8, LN2-H24C10, LN2-H40C9 và LN4-H7C2 cũng được chọn lọc. Các dòng này đạt năng suất cao và chất lượng nhân tốt, chất lượng thử nếm đều đạt > 80/100 điểm theo tiêu chuẩn của SCAA và sẽ là nguồn vật liệu cho công tác đánh giá, chọn lọc giống trong giai đoạn tới.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *