Bộ môn Đa Dạng sinh học nông nghiệp

  1. Thông tin chung

Bộ môn Đa dạng Sinh học nông nghiệp là đơn vị nghiên cứu thuộc Trung tâm Tài nguyên thực vật, thành lập theo Quyết định số 512QĐ/KHNN-TCCB, ngày 15/6/2006 của Giám đốc Viện KHNN VN

  • Tổ chức:

Bộ môn được tổ chức thành 03 nhóm nghiên cứu:

(1) Công nghệ chỉ thị phân tử,

(2) Chất lượng nguồn gen,

(3) Công nghệ tế bào và Bảo tồn in-vitro.

  • Đội ngũ cán bộ:

Cán bộ của đơn vị gồm có 14 cán bộ, gồm: 02 Tiến sĩ; 08 ThS; 03 Kỹ sư; 01 Kỹ thuật viên.

  • Lãnh đạo Bô môn:

– Trưởng Bộ môn:  TS. Hoàng Thị Huệ

– Phó Trưởng Bộ môn:

TS. Lê Thị Thu Trang

TS. Hà Minh Loan

  1. Chức năng nhiệm vụ
  • Phân tích đánh giá nguồn gen thực vật ở mức độ phân tử

– Đánh giá đa dạng di truyền, phân tích chức năng gen, lập bản đồ và phân lập gen;

– Phân tích, đánh giá chất lượng nguồn gen, xác định phân loại nguồn gen ở mức độ phân tử, xác định hàm lượng các chất như: amylose, prôtein, vitamin, v .v .

  • Nghiên cứu và phát triển công nghệ tế bào thực vật trong bảo tồn in-vitro

– Nghiên cứu phát triển qui trình công nghệ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen;

– Lưu giữ in-vitro nguồn gen thực vật.

  • Khai thác và phát triển nguồn gen

Ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử và tế bào thực vật trong khai thác, phát triển nguồn gen và chọn tạo giống cây trồng

  1. Địa chỉ liên hệ

Email: dadangsh@gmail.com

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.