Nghiên cứu Đa dạng các chủng nấm gây bệnh héo rũ trên chuối hoang dại ở miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ thông qua trường Đại học Queensland. Kết quả của nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí MycoKeys

Fusarium là một trong những chi nấm quan trọng nhất của mầm bệnh thực vật ảnh hưởng đến việc canh tác nhiều loại cây trồng. Tổn thất nông nghiệp do nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng ngàn nông dân trên toàn thế giới. Đối với Việt Nam, những dự đoán về tác động của Foc cho tương lai là rất lớn, với ước tính thiệt hại về diện tích trồng chuối là 8% trong vòng 5 năm tới và lên tới 71% trong vòng 25 năm tới. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận phân tử – hình thái kết hợp để đánh giá đặc điểm phân loại và vị trí phát sinh loài của các dòng Foc khác nhau được thu thập ở miền Bắc Việt Nam. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu ước tính tỷ lệ các chủng Fusarium khác nhau lây nhiễm cho chuối ở miền Bắc Việt Nam. Hình thái của các dòng phân lập được nghiên cứu bằng cách trồng các dòng Fusarium thu thập được trên bốn môi trường dinh dưỡng riêng biệt (PDA, SNA, CLA, và OMA). Mối quan hệ phát sinh loài được chỉ ra thông qua giải trình tự gen bằng các gen rpb1, rpb2tef1a và các trình tự này được so sánh trong khung phát sinh của các loài nấm. Qua đặc điểm phân tử cho thấy rằng 74% các chủng Fusarium thu được từ mô phát sinh chuối bị nhiễm bệnh thuộc về chủng F. tardichlamydosporum. So với F. tardichlamydosporum, F. odoratissimum chiếm khoảng 10% số bệnh héo Fusarium ở miền Bắc Việt Nam, chứng tỏ rằng Foc TR4 chưa phải là dòng ưu thế trong khu vực. Fusarium cugenangense – được coi là nguyên nhân gây bệnh ở chuối – chỉ được tìm thấy trong 10% mô của chuối nhiễm bệnh thu được từ miền Bắc Việt Nam. Ngoài ra, một trong các chủng phân lập được nuôi cấy từ chuối bị bệnh không ở trong quần thể loài F. oxysporum (FOSC), nhưng ngược lại, lại nằm trong quần thể loài Fusarium fujikuroi (FFSC). Điều đó chỉ ra rằng có thể có một loài mới gây bệnh trên chuối được tìm thấy trong nghiên cứu của chúng tôi. Bên cạnh đó loài mà xuất hiện trên một số mẫu chuối tây (ABB) là loài F.tardichlamydosporum và cũng được tìm thấy ở mô của loài chuối hoang dại Musa lutea, điều đó chỉ ra rằng chuối hoang dại có thể bị nhiễm bệnh vàng lá do nâm Foc gây ra.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.