Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa màu: khẩu cẩm xẳng và bát

       Hai giống lúa màu: Khẩu cẩm xẳng và Bát đã được nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất. Giống lúa Bát là giống…

Xem thêm