Nghiên cứu một số đặc điểm chất lượng và sinh thái của giống lúa khẩu cẩm xẳng tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng sản xuất, giá trị, một số đặc điểm chất lượng và các yếu tố sinh thái tạo nên chất lượng của sản phẩm gạo Khẩu cẩm xẳng phục vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý.

Xem thêm