Tổ chức bộ máy của Trung tâm Tài nguyên thực vật

       Ban Giám đốc

Phó Giám đốc:

TS. Vũ Linh Chi, Phụ trách Trung tâm

TS. Phạm Hùng Cương

  •   Hội đồng khoa học
  •   Các Phòng nghiệp vụ:

–  Văn Phòng Trung tâm

–  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

  •   Các đơn vị nghiên cứu

–  Bộ môn Quản lý Ngân hàng gen và Thông tin Tài nguyên thực vật

–  Bộ môn  Nhân giống và Đánh giá nguồn gen

–  Bộ môn Đa dạng sinh học nông nghiệp

–  Bộ môn Bảo tồn in situ và Khai thác nguồn gen.

Trung tâm hiện có 78 cán bộ trong đó có 11 Tiến sỹ, 41 Thạc sỹ, 22 Kỹ sư và Cử nhân, trình độ khác 4.

Trung tâm Tài nguyên thực vật điều phối 16 cơ quan mạng lưới (23 đơn vị lưu giữ) với khoảng 300 cán bộ tham gia vào nhiệm vụ bảo tồn.

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress